Kartonnage en Flexibele Verpakkingsbedrijven

FNV 
Bedrijfstakcao 
Industrie 
3394 

Werkingssfeer
Onder kartonnage- en/of flexibele verpakkingenbedrijf wordt verstaan
ondernemingen of afdelingen van ondernemingen die uitsluitend of in hoofdzaak (tenminste 50% van de fte’s) verpakkingen, ge- en verbruiksgoederen, displays, behangselpapier en/of halffabrikaten - alles in de ruimste zin des woords - maken door het be- of verwerken van één of meer van de volgende materialen;
karton, papier, aluminiumfolie, cellulosefilm en flexibele kunststoffilm.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van één of meer van de volgende processen:
- het bewerken of verwerken van karton of kartonproducten tot (andere)
kartonproducten door middel van het snijden, buigen, rillen, ritsen, slitsen,
stanzen, (be)plakken, rollen en drukken van karton of kartonproducten;
- het ontwerpen en vervaardigen van stansvormen en stempels;
- het bedrukken in flexographie en koperdiepdruk of offset;
- lamineren;
- het opbrengen van coatings;
- het vervaardigen van zakken en draagtassen;
- het vervaardigen van rollen ten behoeve van inpakmachines alsmede zgn. apparaatrollen;
- andere werkzaamheden ten behoeve van bewerking van zakken en rollen uit papier en kunststof en bewerking van karton.

Werknemer : 1. Iedere werknemer in dienst van de werkgever, waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage I van deze CAO; als werknemers in de zin van deze overeenkomst worden niet beschouwd stagiaires en
vakantiewerkers;
2. De thuiswerker, die een functie vervult die is opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage I van deze CAO, indien en voor zover hij gewoon is:
I. Al het aangeboden werk, mits het passende arbeid is, dat binnen 36 uur per week gemiddeld op jaarbasis door de thuiswerker kan worden verricht, te aanvaarden. De werkweek kan met wederzijds goedvinden korter gesteld worden, echter niet korter dan de helft van de normale arbeidsduur van 36 uur per week;
II. Al het aangeboden werk binnen een door de werkgever naar redelijkheid – dit is met inachtneming van de wettelijke arbeidstijden
en de mogelijkheden van de thuiswerker – te bepalen termijn af te leveren;
III. Het werk, althans in hoofdzaak, persoonlijk te verrichten, naar de door of namens de werkgever te geven aanwijzingen;
IV. Zich te houden aan de ingevolge artikel 12 lid 5 sub c met de werkgever overeengekomen vakantieperiode;
V. Meer dan 40% van het wettelijk minimumloon te verdienen en uit dien hoofde onder de sociale verzekeringswetten te vallen;

 
-
de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kartonnages en Flexibele Verpakkingen "Kartoflex"
het Kartonnage- en Flexibele Verpakkingenbedrijf